Lựa chọn gói thành viên

GÓI CƠ BẢN
(1 tháng)
Aikido / 450.000 đ
Yoga / 350.000 đ
Taichi / 350.000 đ
Lựa chọn
GÓI ƯU ĐÃI
(3 tháng)
Aikido / 1.200.000 đ
Yoga / 900.000 đ
Taichi / 900.000 đ
Lựa chọn
GÓI PHỐI HỢP
(1 tháng)
Aikido + Taichi / 700.000 đ
Aikido + Yoga / 700.000 đ
Yoga + Taichi / 600.000 đ
Lựa chọn